Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 Pratik Jain 9552999949 jainpratik48@gmail.com 02-08-92 b+
2 Dinesh Jain 9422338913 dineshjain0913@gmail.com 20-01-00 O+
3 Darshan Jain 9325350009 darshanjain777@gmail.com 13-01-92 b+
4 Amit Bedmutha 9742665677 amitvjain89@gmail.com 21-01-00 A+
5 Anand Lodha 9422568733 26-01-00 B-
6 Ankit Bedmutha 8378988896 ankitvjain91@gmail.com 11-01-00 A+
7 Chandresh Jain 7588009713 / 8180061820 28-01-00 B+
8 Darshan Jain 9325350009 / 9881155767 darshanjain777@gmail.com 12-01-00 B+
9 Gaurav Jain 7900036134 gaurav.hj@somaiya.edu 22-01-00 B+
10 Harshal Lodha 9423248234 caharshalpjain@gmail.com 09-01-00 O+
11 Mohit Lodha 8408941214 mohitjain131313@gmail.com 28-01-00 B+
12 Rishabh Jain 8600359000 jainrishabh62.rj@gmail.com 02-01-00 B+
13 Sachin Lodha 9960180513 03-01-00 B+
14 Sarthak Bedmutha 8788954458 jainsarthak077@gmail.com 26-01-00 A+
15 Swapnil Bedmutha 9764000867 jainswapnil6636@gmail.com 21-01-00
16 Vinit Jain 9325847867 vinitjain772002@gmail.com 06-01-00 O+