Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 SUMIT JAIN 7745029351 mitjain26@gmail.com 15-09-89 O+
2 ROHIT LUNKAD 9561776943 rohit.lunkad17@gmail.com 17-01-82 b+
3 Swapnil Gelda 9404491492 1899-12-30
4 Hrishabkumar Gelda 9422791573 risrakhi@gmail.com 03-04-80 a+
5 Chandrashekhar sancheti 9422263752 0000-00-00
6 TRILOK LUNKAD 9890510863 lunkadtrilok@gmail.com 30-08-87 a+
7 SANDIP BHANDARI 9881384813 sandip02jain@gmail.com 01-06-87 O+
8 GAURAV KUCHERIYA 9423820000 surajmarketing2687@gmail.com 26-03-87 b+
9 VARDHAMAN KUCHERIYA 9423494237 vardhamann4v@gmail.com 24-08-81 B+
10 JAYESH KUCHERIYA 7020879780 jaindarshan968@gmail.com 29-09-90 O+
11 JITENDRA BHANDARI 9623964987 02-09-91 A+
12 NILESH BHANDARI 7507276751 14-02-93 A+
13 PUSHPLAL BHANDARI 9730804005 30-03-76 A+
14 VIJAY BHANDARI 9763629925 11-06-82
15 RAJESH GELDA 8983694194 17-02-93 O+
16 Arham Geleda 9325768085 arhamjain745@gmail.com 28-09-02 O+
17 HARDIK GELDA 9359988372 hardikjain111002@gmail.com 11-10-01
18 TEJAS GELDA 9975506149 27-07-98
19 AKSHAY GELDA 9011924594 jakshay3121@gmail.com 29-07-95 O+
20 VARDHAMAN GELDA 9404359121 07-01-97 O+
21 Lokesh Geleda 9767751771 jainlokesh117@gmail.com 06-04-00 AB+
22 RISHABH SANCHETI 8669498496 rj626426@gmail.com 30-06-01 B+
23 ANIL SANCHETI 9420600400 anilsancheti137@gmail.com 11-01-76 A+
24 SHIVKUMAR SANCHETI 9158120130 jainshiv5411@gmail.com 28-03-97 b+
25 DALAMCHAND SANCHETI 9765332533 11-06-72 B+
26 KAILAS SANCHETI 9421530368 jainkailas003@gmail.com 22-10-74 O+
27 VIJAY SANCHETI 9421530369 ronaksancheti10@gmail.com 01-06-76 B+
28 PAWAN SANCHETI 9527650777 pawansjain777@gmail.com 01-06-79 B+
29 UDIT JAIN 9067897318 mangalkalyantraders@gmail.com 06-09-91
30 SHREYANCE JAIN 9975225499 padharjosa@gmail.com 04-06-79
31 DARSHAN GELDA 9370577974 darshanjain5888@gmail.com 20-05-89 a+
32 ANAND GELDA 9423981167 mangalkalyan@gmail.com 04-06-83 O+
33 PRATIK KUCHERIYA 7588516516 22-01-00 B+
34 MANOJ KUCHERIYA 9421917868 08-12-82 B+
35 VIRENDRA JAIN 9421527174 virendraa4v@gmail.com 12-07-85 b+
36 DHARMESH GELDA 9422790061 dharmeshjain4646@gmail.com 01-11-76
37 CHANDANKUMAR GELDA 9422795887 CHANDUJAIN4646@GMAIL.COM 01-06-75
38 ANKIT KUMAT 9405104141 ankitjain4646@gmail.com 29-08-94 b+
39 MAHESH GELDA 9421530283 maheshjain346@gmail.com 11-05-81
40 HANSRAJ JAIN 9890463446 hansrajgelda@gmail.com 10-07-83
41 ALOK JAIN 9421002777 30-01-88 b+
42 KALPESH JAIN 9404646000 jainkalpesh1985@gmail.com 24-05-85 O+
43 PRATIK GELADA 7798888988 pratikgelada@gmail.com 02-01-93 AB-
44 SAGAR JAIN 9657395410 ssjain.1206@gmail.com 12-06-96 ab-
45 SHASAN GELADA 9822688556 rubixcube12@gmail.com 13-03-01 B+
46 KUSHAL GELADA 7745005775 kushaljain192002@gmail.com 19-04-02 b+
47 SAMYAK GELADA 9423227342 13-07-06
48 BHAVESH JAIN 9665566670 bhaveshjain7770@gmail.com 21-03-98 B+
49 KUNAL DUNGARWAL 8275591672 jainkunal40@gmail.com 03-11-93 b+
50 Vardhman Jain 9011263038 01-12-01 O+
51 Chandrashekhar Sancheti 9422263732 chandrashekhar1217@gmail.com 10-10-84 b+