Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 ASHOK CHHAJER 9413031582 ARIHANTCHHAJER97@GMAIL.COM 15-07-66
2 TAJU MEHTA 9799403051 RONIT007MEHTA@GMAIL.COM 18-07-93
3 ANIL SANKLECHA 9414288714 ANIL.SANKLECHA997@GMAIL.COM 07-07-83
4 Abhishek Sanklesha 8107990192 16-06-85
5 RAJESH BAFNA 9929863997 05-07-74
6 TARUN BHANSALI 9460152928 bhansalitarun000@gmail.com 19-09-90 O+
7 MANISH MEHTA 9413291393 08-12-90
8 ABHISHEK SALECHA 7877970696 abhisheksalecha123@gmail.com 15-05-44
9 RITESH SALECHA 9414121897 27-11-91 AB+
10 DINESH BHANSALI 9462859377 27-10-81
11 NAVARATAN BOKADIYA 9462292841 ULTIMATE.NAVUJAIN@GMAIL.COM 01-12-94
12 MUKESH BURAD 9413879761 MUKESHBURAD67@GMAIL.COM 06-08-86
13 NARESH DALDIYA 9413031638 11-06-83
14 MANOJ DHELARIYA 8769512584 BABULALJI@GMAIL.COM 1899-12-30
15 ASHOK DOSHI 9460666190 25-04-79
16 MAHAVEER CHAND NAHATA 9868760055 1899-12-30
17 HULASH CHAND CHOPRA 9610409090 01-08-71 O+
18 RAKESH DOSHI CHOPRA 9950762751 18-09-73
19 ASHISH CHHAJER 9619739746 ASHISH.CHHAJER90@GMAIL.COM 25-06-90 O+
20 SURESH SURANA 9414756299 10-05-74
21 SURESH SURANA 9414756299 10-05-74
22 PIYUSH MEHTA 9461431053 19-12-78 A+
23 TARUN KOTHARI 9214407583 KOTHARIGROUP7@GMAIL.COM 11-07-82
24 DEVRAJ DHELARIYA 7427892201 01-01-93 O+
25 ASHOK DHELARIYA 9414108195 10-07-67 O+
26 HULASH SALECHA 9430403974 1899-12-30
27 KUISHOR SANKLECHA 9414108259 10-10-72
28 DEVRAJ BOKADIYA 9414107672 RONAKBOKADIYA172@GMAIL.COM 08-08-67
29 GANPATLAL BURAD 9414107736 JASOLSILKMILLS@GMAIL.COM 10-05-77
30 NARESH BOKADIYA 8963099300 13-08-86
31 RAJENDRA DHELARIYA 9414689436 24-05-64 AB+
32 KANTILAL DHELARIYA 9414756323 KANTIJASOL@GMAIL.COM 28-09-71 AB+
33 SURESH BURAD 9414688995 01-01-87
34 RAJU BURAD 9461319564 RAJBURAD@GMAIL.COM 09-03-86 O-
35 RANJEET GANDHI MEHTA 9414247146 03-06-66
36 CHAINSUKLAL JI DHELARIYA 8239032434 04-04-68 A+
37 NITESH TATER 9484055765 24-08-91 O+
38 GAUTAM BHANSALI 9414675009 1899-12-30
39 ABHINANDAN SALECHA 9414000408 abhinandan.salecha@gmail.com 05-02-86 b-
40 PARASMAL DOSHI CHOPRA 7790942425 20-11-86 B+
41 SURENDRA CHHAJER 9549546000 30-07-67
42 SURESH MEHTA 9414756304 10-04-67 AB+
43 KESHRIMAL MEHTA 7597702527 19-07-70 A+
44 RAMESH VOHRA 9414108008 09-12-50 B+
45 MOTI BHANSALI 9414294472 17-01-79
46 KISHOR DHELARIYA 9413308848 22-12-71 A+
47 JITENDRA CHHAJER 9460167085 1899-12-30
48 SURESH BURAD 7793858491 20-09-74 B+
49 JAYANTILAL GANDHI MEHTA 7062170692 JAYANTMEHTA575@GMAIL.COM 08-08-79 B+
50 NITESH GOTHI 9414756311 1899-12-30
51 MUKESH MANDOT 8764267893 17-11-79
52 DEVRAJ BOKADIYA 9649780605 HANSMUKHJAIN23@GMAIL.COM 1899-12-30 B+
53 LALIT SALECHA 9413507423 07-10-78
54 ARVIND SANKLESHA 9214882344 JARVIND899@GMAIL.COM 26-02-85 B+
55 MOTILAL BALAR 9414385127 01-01-75
56 PRAKASH CHAND BURAD 9414151716 28-12-72 B+
57 AMRITLAL BURAD 9414335795 09-01-79 O+
58 JITENDRA DOSHI 9978138421 06-12-72
59 MANGILAL BOKADIYA 9649627522 01-10-81
60 KANTILAL BOKADIYA 9001414219 1899-12-30
61 MAHAVEER CHAND SALECHA 9460370140 13-09-69
62 ASHOK SALECHA 9414770696 1899-12-30
63 JITENDRA MANDOT 8058574143 JKMANDOT143@GMAIL.COM 16-12-82
64 SAMPAT RAJ MEHTA 9461320605 01-02-58
65 NARESH GANDHI MEHTA 9414288370 10-07-67
66 PRAKESH CHHAJED 9950404400 PKCHHAJER09@GMAIL.COM 30-11-80 B+
67 MAHENDRA SHRISHRIMAL 9414755003 IMHEMANTSSMAL@GMAIL.COM 1899-12-30
68 ASHOK BURAD 7737111688 16-04-87
69 MUKESH KANKARIYA 9352270098 04-05-82 O+
70 ABHISHEK SANKLECHA 7829823299 01-11-93
71 RAMESH GANDHI MEHTA 9414755660 11-01-79
72 JAYANTILAL MEHATA 9414107938 04-07-75 B+
73 VIJENDRA MEHTA 9414756402 30-06-66 B+
74 LOKESH LUNKER 9587060886 08-02-95 B+
75 AMIT SURANA 7727088603 montysurana24@gmail.com 24-11-90 A+
76 KANTILAL BAGRECHA 8234777921 19-01-86
77 RAJENDRA CHHAJER 9680108622 05-03-73
78 HANASAMUKH MEHTA 9413307781 DEEPAKMILLS@GMAIL.COM 23-10-88
79 KEWAL CHAND GANDHI MEHTA 9414084438 1899-12-30
80 NARESH JI 9252568550 NARESHSRSPL@GMAIL.COM 12-10-80
81 ASHOK LUNKER 9414302080 1899-12-30
82 DINESH SALECHA 8769730729 01-07-83
83 MITESH SALECHA 9462290024 MITESHSALECHA.MS@GMAIL.COM 06-06-95
84 DUNGARCHAND BAGRECHA 9460392352 02-09-69
85 DANPAT SANKLESHA 9214407929 dhanpat7929@gmail.com 23-04-83 b+
86 KUMARPAL SANKLECHA 9414755169 KUMARPALSANKLECHA@GMAIL.COM 22-11-75 O+
87 SURESH BHANSALI 9414108209 28-06-66 B+
88 PRAVEEN SALECHA 9214408231 PPSALECHA.PS@GMAIL.COM 26-02-79 B+
89 MOOLCHAND SALECHA 9414385136 MSALECHA123@GMAIL.COM 07-03-67
90 KALPESH DHELRIYA 9314328143 05-07-88
91 MAHENDRA Kumar 9024856283 MLUNKER240717@GMAIL.COM 18-02-92 b+
92 MADANLAL BURAD 9413657816 03-07-74
93 BHARAT BALAR 9413031604 04-07-77
94 NARESH CHHAJED 9413524737 CHHAJEDNARESH777@GMAIL.COM 22-02-76 O+
95 OM PRAKASH BOKADIYA 9414385308 OMBOKADIYA@GMAIL.COM 05-04-66 AB+
96 RAJENDRA TATER 9461240513 AJAYTATER3815@GMAIL.COM 1899-12-30
97 RAJENDRA TATER 9461240513 15-07-73 B+
98 PIYUSH CHOPRA 9772142346 03-10-85
99 SOHAN DHELARIYA 9414040054 10-01-99
100 MAHENDRA BHANSALI 9829799042 MAHENDRA893@GMAIL.COM 29-11-67 AB+
101 ASHOK BURAD 9414108094 25-09-65
102 MANISH BOKADIYA 7742793652 MANUJAIN.JIN@GMAIL.COM 22-09-90 B+
103 JITENDRA GOLEHCHA 9887303769 06-12-79
104 RAJENDRA BAGRECHA 8094456722 1899-12-30
105 SATISH BALAR 9001958135 SATISHJAINJASOL@GMAIL.COM 16-11-80
106 RAMESH GOGAR 9413492714 03-06-88
107 ASHOK CHHAJER 9413031582 ARIHANTCHHAJER97@GMAIL.COM 15-07-66
108 TEJ PRAKASH MEHTA 9799403051 RONIT007MEHTA@GMAIL.COM 18-03-93
109 ANIL SANKLECHA 9414288714 ANIL.SANKLECHA997@GMAIL.COM 07-07-83
110 ABHISHEK SANKLECHA 8107990192 19-07-85
111 RAJESH BAFNA 9929863997 05-07-74
112 MUDIT DOSHI CHOPRA 9414107624 11-11-90
113 MANISH MEHTA 9413291393 08-12-90
114 ABHISHEK SALECHA 7877970696 abhisheksalecha123@gmail.com 1899-12-30
115 RITESH SALECHA 9414121897 27-11-91 AB+
116 DINESH VADERA 9414756458 DINESHASHOKVADERA@GMAIL.COM 10-04-84 O+
117 DINESH BHANSALI 9462859377 27-10-81
118 NAVARATAN BOKADIYA 9462292841 ULTIMATE.NAVUJAIN@GMAIL.COM 01-12-94
119 MUKESH BURAD 9413879761 MUKESHBURAD67@GMAIL.COM 06-08-86
120 NARESH DHELADIYA 9413031638 06-11-83
121 MANOJ DHELARIYA 8769512584 BABULALJI@GMAIL.COM 1899-12-30
122 ASHOK DOSHI CHOPRA 9460666190 25-04-79
123 PRAVEEN DOSHI CHOPRA 9414756307 07-07-76
124 SATISH NAHATA 9001933809 05-07-79
125 MAHAVEER CHAND NAHATA 9868760055 1899-12-30
126 HULASH CHAND CHOPRA 9610409090 01-08-71 O+
127 PRAVEEN BAGRECHA 9414755659 BAGRECHA19@GMAIL.COM 01-07-83 AB+
128 RAKESH DOSHI CHOPRA 9950762751 18-09-73
129 ASHISH CHHAJER 9619739746 ASHISH.CHHAJER90@GMAIL.COM 25-06-90 O+
130 SURESH SURANA 9414756299 10-05-74
131 SURESH SURANA 9414756299 10-05-74
132 PIYUSH GANDHI MEHTA 9461431053 19-12-78 A+
133 TARUN KOTHARI 9214407583 KOTHARIGROUP7@GMAIL.COM 11-07-82
134 DEVRAJ DHELARIYA 7427892201 01-01-93 O+
135 ASHOK DHELARIYA 9414108195 10-07-67 O+
136 HULASH SALECHA 9430403974 1899-12-30
137 KUISHOR SANKLECHA 9414108259 10-10-72
138 DEVRAJ BOKADIYA 9414107672 RONAKBOKADIYA172@GMAIL.COM 08-08-67
139 GANPATLAL BURAD 9414107736 JASOLSILKMILLS@GMAIL.COM 10-05-77
140 Naresh Bokadiya 8963099300 Nareshnaru0@gmail.com 13-08-86
141 RAJENDRA DHELARIYA 9414689436 24-05-64 AB+
142 KANTILAL DHELARIYA 9414756323 KANTIJASOL@GMAIL.COM 28-09-71 AB+
143 SURENDRA BURAD 9414688995 12-05-77
144 RAJENDRA BURAD 9461319564 RAJBURAD@GMAIL.COM 19-12-86 O-
145 RANJEET GANDHI MEHTA 9414247146 03-06-66
146 RAKESH KANKU CHOPRA 9845161063 22-06-80 O+
147 ANIL DAGA 9468549226 07-11-87
148 CHAINSUKLAL JI DHELARIYA 8239032434 04-04-68 A+
149 NITESH TATER 9484055765 24-08-91 O+
150 GAUTAM BHANSALI 9414675009 1899-12-30
151 ABHINANDAN SALECHA 9414000408 abhinandan.salecha@gmail.com 02-05-86 b-
152 PARAS CHOPRA 7790942425 20-11-86 B+
153 PARASMAL DOSHI CHOPRA 7790942425 20-11-86 B+
154 ANMOL MANDOT 9414755637 10-07-93
155 SURENDRA CHHAJER 9549546000 30-07-67
156 SURESH MEHTA 9414756304 10-04-67 AB+
157 KESHRIMAL MEHTA 7597702527 19-07-70 A+
158 RAMESH VOHRA 9414108008 09-12-50 B+
159 MOTILAL BHANSALI 9414294472 17-01-79
160 KISHOR DHELARIYA 9413308848 22-12-71 A+
161 JITENDRA CHHAJER 9460167085 1899-12-30
162 SURESH BURAD 7793858491 20-09-74 B+
163 JAYANTILAL GANDHI MEHTA 7062170692 JAYANTMEHTA575@GMAIL.COM 08-08-79 B+
164 NITESH GOTHI 9414756311 1899-12-30
165 MUKESH MANDOT 8764267893 17-11-79
166 DEVRAJ BOKADIYA 9649780605 HANSMUKHJAIN23@GMAIL.COM 1899-12-30 B+
167 LALIT SALECHA 9413507423 07-10-79
168 VIKRAM SALECHA 9461749581 24-02-77
169 ARVIND SANLECHA 9214882344 JARVIND899@GMAIL.COM 26-02-85 B+
170 MOTILAL BALAR 9414385127 01-01-75
171 PRAKASH CHAND BURAD 9414151716 28-12-72 B+
172 AMRITLAL BURAD 9414335795 09-01-79 O+
173 JITENDRA DOSHI 9978138421 06-12-72
174 BAHVESH BAGRECHA 9782801981 bbagrecha997@gmail.com 13-01-91
175 MANGILAL BOKADIYA 9649627522 01-10-81
176 KANTILAL BOKADIYA 9001414219 1899-12-30
177 MAHAVEER CHAND SALECHA 9460370140 13-09-69
178 ASHOK SALECHA 9414770696 1899-12-30
179 JITENDRA MANDOT 8058574143 JKMANDOT143@GMAIL.COM 16-12-82
180 ABHINANDAN GOGAR 9461240688 15-11-86 B+
181 SAMPAT RAJ MEHTA 9461320605 01-02-58
182 VIKASH MANDOT 8141201201 1899-12-30
183 DEEPAK TATER 8866169542 ANKITTATER999@GMAIL.COM 14-04-95 O+
184 HARSHIT TATER 9099977488 29-11-96 B+
185 NARESH GANDHI MEHTA 9414288370 10-07-67
186 RAJENDRA BAGMAR 9414756408 20-06-77 O+
187 SURESH GOTHI 9414495618 11-11-79
188 PRABUDH NAHATA 9414755190 MANMALMAHATA.52@GMAIL.COM 15-11-89 O+
189 CHANDRAPRAKSH CHHAJER 9950404400 PKCHHAJER09@GMAIL.COM 15-07-80 B+
190 MAHENDRA SHRISHRIMAL 9414755003 IMHEMANTSSMAL@GMAIL.COM 1899-12-30
191 ASHOK BURAD 7737111688 16-04-87
192 MUKESH KANKARIYA 9352270098 04-05-82 O+
193 DHARMENDRA SALECHA 7048328708 08-08-95
194 ABHISHEK SANKLECHA 7829823299 01-11-93
195 RAMESH GANDHI MEHTA 9414755660 11-01-79
196 JAYANTILAL MEHATA 9414107938 04-07-75 B+
197 VIJENDRA MEHTA 9414756402 30-06-66 B+
198 VIMLESH BHANSALI 9351865811 16-11-85
199 LOKESH LUNKER 9587060886 08-02-95 B+
200 Amit Surana 7727088603 montysurana24@gmail.com 24-11-90 A+
201 Amit Surana 7727088603 montysurana24@gmail.com 24-11-90 a+
202 KANTILAL BAGRECHA 8234777921 19-01-86
203 RAJENDRA CHHAJER 9680108622 05-03-73
204 HASMUKH GANDHI MEHTA 9413307781 DEEPAKMILLS@GMAIL.COM 22-01-99
205 KEWAL CHAND GANDHI MEHTA 9414084438 1899-12-30
206 NARESH JAIN 9252568550 NARESHSRSPL@GMAIL.COM 12-10-80
207 ASHOK LUNKER 9414302080 1899-12-30
208 DINESH SALECHA 8769730729 01-07-83
209 MITESH SALECHA 9462290024 MITESHSALECHA.MS@GMAIL.COM 06-06-95
210 DUNGARCHAND BAGRECHA 9460392352 02-09-69
211 DHANPAT SANKLECHA 9214407929 dhanpat7929@gmail.com 23-04-83 b+
212 KUMARPAL SANKLECHA 9414755169 KUMARPALSANKLECHA@GMAIL.COM 22-11-75 O+
213 SURESH BHANSALI 9414108209 28-06-66 B+
214 PRAVEEN SALECHA 9214408231 PPSALECHA.PS@GMAIL.COM 26-02-79 b+
215 MOOLCHAND SALECHA 9414385136 MSALECHA123@GMAIL.COM 07-03-67
216 KALPESH DHELARIYA 9314328143 05-07-88
217 AKSHAY KUMAR GANDHI MEHTA 9414282340 08-03-96 A+
218 MAHENDRA LUNKER 9024856283 MLUNKER240717@GMAIL.COM 18-02-92 B+
219 JETHMAL BURAD 9414756305 jethmalji@gmail.com 01-07-76 b+
220 MADANLAL BURAD 9413657816 03-07-74
221 BHARAT BALAR 9413031604 04-07-77
222 NARESH CHHAJER 9413524737 CHHAJEDNARESH777@GMAIL.COM 22-02-76 O+
223 SUNIL BAIDMUTHA 9460404165 19-12-76
224 OM PRAKASH BOKADIYA 9414385308 OMBOKADIYA@GMAIL.COM 05-04-66 AB+
225 RAJENDRA TATER 9461240513 AJAYTATER3815@GMAIL.COM 1899-12-30
226 RAJENDRA TATER 9461240513 15-07-73 B+
227 PIYUSH CHOPRA 9772142346 03-10-85
228 SOHAN DHELARIYA 9414040054 10-01-99
229 MAHENDRA BHANSALI 9829799042 MAHENDRA893@GMAIL.COM 29-11-67 AB+
230 ASHOK BURAD 9414108094 25-09-65
231 MANISH BOKADIYA 7742793652 MANUJAIN.JIN@GMAIL.COM 22-09-90 B+
232 JITENDRA GOLEHCHA 9887303769 06-12-79
233 RAJENDRA BAGRECHA 8094456722 1899-12-30
234 RAJESH CHHAJER 9352111697 09-12-93 B+
235 RAMESH BHANSALI 9414345510 10-09-75
236 SATISH BALAR 9001958135 SATISHJAINJASOL@GMAIL.COM 16-11-80
237 RAMESH GOGAD 9413492714 1899-12-30
238 Jitendra Salecha 9214406351 1899-12-30
239 AMIT MANDOT 9602127177 amitjain27177@gmail.com 08-04-89 b+
240 ARVIND BHANSALI 9252704527 11-09-77
241 MAHESH BHANSALI 7014445724 01-02-81
242 DEVENDRA NULL 9828595837 05-04-88
243 BHAVESH BOKDIYA 9530251530 22-03-93
244 RAKESH SALECHA 8209603629 19-05-85
245 KANTILAL VAGRCHA 8947914349 29-09-86
246 DINESH VADERA 7014304353 dineshashokvadera@gmail.com 30-12-84 O+
247 VIJAYRAJ VADERA 9413249358 cavijayvadera@gmail.com 29-05-87
248 MUKESH LUNKER 8003463868 13-08-88
249 HEMANT SSMAL 7733025003 imhemantssmal@gmail.com 25-07-95
250 ANIL SANKLECHA 7014162517 13-07-83
251 KAPIL BOKADIYA 9414107505 26-12-84
252 KAMLESH BHANSALI 9266471472 06-07-86
253 Piyush Chopra 9461431057 12-10-85
254 Paras doshi Chopra 7976095705 20-11-88
255 ABHISHEK DHELARYA 9414756334 22-08-90
256 ARVIND BHANSALI 8769722576 07-08-82
257 NITESH TATER 9784055765 24-08-91
258 DILIP BOKADIYA 9462158664 07-07-91
259 RAJAT SALECHA 8386939697 09-08-97
260 RONAK BHANSALI 8094709393 01-08-98
261 AKASH BHANSALI 7597702529 11-12-97
262 AKSHAY TATER 7568066003 08-08-96
263 MAHAVEERCHAND KATARIA 9252126185 18-02-78
264 JITENDRA KUMAR 7615991177 16-12-82
265 YOGESH SALECHA 9414122481 07-01-78
266 JITU SALECHA 9214407221 11-09-81
267 MAHENDRA LUNKAR 7014274630 18-02-92
268 MANOJ DALDIYA 9057270307 01-01-80
269 AMRIT BURAD 9414335797 09-01-79
270 VINOD BURAD 9460087056 23-10-84
271 RAJENDRA LUNKAR 9530066880 15-04-84
272 VINOD KOTHARI 9785804700 15-02-80
273 VIJAY KOTHARI 9413366516 02-08-85
274 HITESH BOKADIYA 9414754792 20-03-91
275 PIYUSH SALICHA 9214835333 02-08-82
276 MITUUL CHOPRA 9950588381 03-04-89
277 MANESH SANKLESHA 7073071005 24-04-88
278 NAMAN BOKADIYA 9414270906 23-01-93
279 Manish KOTHARI 9680369783 anuvratmill@gmail.com 11-07-80
280 HIMANSHU MEHTA 9461319690 30-10-93
281 JINESH MEHTA 8160214163 22-11-89
282 MUKESH MANDOT 8764267892 11-11-82
283 JAYAMTLAL MEHTA 8005853285 08-08-79
284 MAHAVEER MEHTA 9799103000 02-09-81
285 PRAVEEN LUNKER 7665820022 15-11-79
286 UTTAM SANKLESHA 8094676350 14-06-95
287 ABHISHEK GULECHA 9887829888 06-07-82
288 SURMERMAL BHANSALI 6378260516 03-08-87
289 PUNIT BHANSALI 6350081505 22-03-85
290 JITENDRA BHANSALI 7742418497 15-05-85
291 AKASH BHANSALI 9680183422 16-06-01
292 HIMANSHU BHANSALI 6377882242 18-02-00
293 AKSHAT CHOPRA 9602193532 23-05-04
294 MANAV BURAD 9461941052 14-04-03
295 PRIYANSHU DOSHI 6378930770 27-09-03
296 HARSHIT BHANSALI 7339918766 09-10-04
297 HARDIK SALECHA 9529855706 hardiksalecha677@gmail.com 11-10-01 O+
298 YESH TATER 9309067960 13-06-02
299 PREM MEHTA 8619191057 29-05-04
300 ABHAY CHHAJED 8905755665 06-12-03
301 RISHABH BURAD 9214913952 21-01-04
302 ASHISH MEHTA 8875770721 29-12-00
303 DEV BURAD 9314498066 03-02-02
304 RONAK KANKARIYA 6376317530 26-03-05
305 SAHIL SURANA 7427834681 05-02-00
306 SAMBHAV MEHTA 6367197723 27-05-06
307 UDIT SANKLECHA 9057569372 22-11-99
308 Himanshu Bhansali 7728068670 himanshubhansalijasol221@gmail.com 18-02-00 b+