Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 PAWAN DUDHERIA 9734931955 pawan_dudheria@yahoo.co.in 25-07-79 O+
2 AJAY KR. GADHIA 9434144655 ajay.g.dlk@gmail.com 24-09-74 b+
3 KULDIP SURANA 9933055326 kuldip_suarana@yahoo.co.in 12-07-80 O+
4 AMIT NAHAR 9800471540 amitnahar550@gmail.com 12-08-77 O+
5 NABIN KR. BAID 9733026574 nabin.baid@gmail.com 27-11-82 a+
6 RAVI GADHIA 8116582991 ravi.gadhia@gmail.com 15-02-87 B+
7 ROHIT GADHIA 9800747655 30-11-86 b+
8 SANDIP JAIN 9733326272 sandipjain13@gmail.com 22-07-79 a+
9 AMIT SETHIA 9932055317 amitksethia@gmail.com 26-06-80 b+
10 JITENDRA DAFTARI 9832605966 daftari.jitu@gmail.com 04-01-84 O+
11 ANIL BAID 9434166178 anilbaid.baid@gmail.com 01-12-72 b+
12 DHIRAJ NAHAR 8967046778 04-03-84 B+
13 SILIP BOTHRA 9831314343 09-10-82
14 ARIHANT KOTHARI 7031769500 ARIHANTKOTHARI1201@GMAIL.COM 01-12-90
15 SANJAY KR. GADHIA 9434967272 sanjayanita.dlk@gmail.com 21-07-72 O+
16 ANIL KOTHARI 9563484668 ARIHANTKOTHARI1201@GMAIL.COM 1899-12-30 AB+
17 DURGA PD. JAIN 9733248534 jaindurga@gmil.com 14-06-74 AB+
18 RAKESH BOTHRA 9434967280 01-01-75 B+
19 AMIT LUNIA 9679297656 25-01-84
20 NARESH KR. BOTHRA 9434154672 12-06-75 AB-
21 MANOJ KR. BOTHRA 9434391288 botramanoj1980@gmail.com 27-12-80 bg
22 SANJAY BACHAWAT 9333326254 13-08-73
23 PRADEEP KR. CHOPRA 9002305083 17-07-77 B+
24 ARVIND BAID 9832426695 16-09-83 B+
25 ROHIT BAID 9832551313 23-10-76
26 RAJENDRA KUMAR BOTHRA 9831856325 rajranjana1983@gmail.com 04-02-82 b+
27 OM PRAKASH LUNAWAT 9932044501 25-05-75 A-
28 BINOD DAKALIA 8116172144 01-01-74 O+
29 PRAKASH NAHAR 9333733532 23-10-83 B+
30 SURENDAR GADHIA 9832091848 surendrajaingadhia@gmail.com 23-07-75 O+
31 AMIT DUDHERIA 9679281891 ammu_smarty_1985@yahoo.com 26-05-85 b+
32 PREM BAID 9832307880 16-07-91
33 SANTOSH KUNDALIYA 9800400662 10-09-89
34 AJAY BACHAWAT 8906977479 ajayjain70@yahoo.com 15-01-85 O+
35 BIKASH KR. KOTHARI 9434181617 Bikashkrkothari@gmail.com 25-05-85 O-
36 PRAKASH KOTHARI 9593254789 25-05-85
37 LALIT GADHIA 9431420578 1899-12-30 B+
38 HARSIT GADHIA 9741095595 harshitmonty@gmail.com 25-03-90 O+
39 VICKY GADHIA 8906982866 07-01-89 B+
40 RAkESH DOSHI 9333040351 jainrakesh547@gamail.c 01-03-87 a-
41 RAMESH DOSI 9933615160 24-11-82 O+
42 PAWAN DOSHI 9932321924 26-01-76 b+
43 YASWANT BAID 8967095653 ybaid42@gmail.com 10-03-92 B+
44 KAMAL DAKALIA 9933614290 kamaldakalia@gmail.com 04-07-80 ab+
45 JITANDAR DAKALIA 9932332140 jitudakalia18@gmail.com 18-12-18
46 HEMANT NAHAR 9733144128 nahar.hemant1@gmail.com 07-10-84 O+
47 RAJESH NAHAR 9547993232 19-02-71 ab+
48 ANIL NAHAR 8116329019 19-02-74 B+
49 SAMBHAV RAKECHA 9832005601 12-09-92 B+
50 NIRMAL BAID 9932646401 nirmalkrbaidnkd@gmai.com 09-12-80 ab+
51 AJIT KR. LUNIA 8172088292 ajitlunia1234@gmail.com 21-10-93 O+
52 AKASH Jain 9932686950 akashjain3011@gmail.com 15-11-86 b+
53 PRABHAT NAHATA 9473311360 15-11-84 AB+
54 KUSHILAL BAID 9002158442 18-01-80 O+
55 ROSHAN BAID 9933639895 14-11-84
56 RAJU SETHIA 9434221274 15-03-76 O-
57 NIRAJ NAHAR 9933198198 08-10-84 B+
58 PRAKASH DAFTARI 9701010001 kumardaftari@gmail.com 1899-12-30 O+
59 VIKASH NAHATA 8972253625 vikashjain648@gmail.com 02-07-81 b+
60 RITESH BAID 9547607994 24-10-80 A+
61 SUSHIL DOSHI 8759121981 02-02-74
62 KAMAL BAID 9733294846 24-09-78 B+
63 BIKRAM KR. Jain 9932269150 bikramdlk@gmail.om 07-12-82 ab+
64 Harish Chandra Baid 7093702068 harishbaid.baid@gmail.com 28-12-78 a+
65 AMIT NAHAR 9800471540 amitnahar196supar@gmail.com 08-12-77 O+
66 ANIL KOTHARI 8927125303 01-05-71
67 ARIHANT JAIN 8820920650 arihant.dakalia@gmail.com 05-12-90 b+
68 NULL BINOD KR.DAKALIA 8016774941 01-11-74
69 DHIRAJ NAHAR 9474654321 voiceofyuvabharat@gmail.com 03-03-84 b+
70 DILIP BOTHRA 9831314349 dbothra5@gmail.com 10-09-82 b+
71 HARSHIT GADHIA 9749075595 24-03-90
72 Jitendra DAKALIA 8250491451 jiten.dlk@gmail.com 18-12-84 O+
73 LALIT KR. GADHIA 9434120578 21-11-71 b+
74 MANOJ NAHAR 9932009155 19-04-77
75 PRABHAT NAHATA 9332245152 15-11-84
76 Sundar baid 9933033863 01-01-72 O+
77 RITESH BAID 9434967303 24-10-80
78 SANTOSH PINCHA 9832354941 28-06-79
79 SUSHIL NAHAR 8906414310 26-06-82
80 Yaswant Baid 7001244897 ybaid42@gmail.com 10-03-92 b+
81 ARIHANT KOTHARI 7001373212 arihantkothari1201@gmail.com 12-01-90 b+
82 Vinit Begani 9932875951 vinitbegani85@gmail.com 13-02-92 a-
83 Kamal Baid 9733294846 kamalbaid92@gmail.com 08-03-79 b+
84 Kamal Baid 9733294846 kamalbaid92@gmail.com 08-03-79 b+
85 Prabhat Jain 7585930520 prabhatjain100@gmail.com 28-04-83 ab+
86 Prabhat Jain 7585930520 prabhatjain100@gmail.com 28-04-83 ab+
87 Ajay Kumar Jain 9885757580 ajayjaij70@yahoo.com 15-01-85 O+
88 Arvind Baid 8250472071 16-09-83 b+
89 SANTOSH Pincha 9775919101 santoshpincha82@gmail.com 29-09-82 b+
90 Sharad Jain 9933377999 sharadj441@gmail.com 27-08-99 a+
91 Yogesh kumar Gadhia 9832712200 youryogeshjain@gmail.com 14-02-96 b+