Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 VIKASH Surana 9831093750 v_kash24@yahoo.com 03-05-76 O+
2 SUMIT Bothra 9831202628 indiaforms@gmail.com 24-01-85 B+
3 RAKESH Baid 9831489399 14-11-82 B+
4 ANUJ Bagrecha 9088011111 anuj.bagrecha@gmail.com 26-12-85 O+
5 VIKASH Parakh 9830969234 vikashparakh.ca@gmail.com 15-08-79 B+
6 ROHIT Bagrecha 9903221000 rohitbagrecha@gmail.com 27-10-76 B+
7 AZAD KUMAR 9830085800 nahataazad@gmail.com 01-10-74 B+
8 PRAVEEN Baid 9836093740 praveenbaid.200885@gmail.com 20-08-85 B+
9 AJAY ANAND 9830341110 pugalia_ajay@yahoo.com 11-12-73 B+
10 RAVI PRAKASH 9831021172 nakhatravi@gmail.com 04-09-81 B+
11 DINESH KUMAR 9331017074 dineshkrpugalia@gmail.com 02-11-74
12 RAKESH Nahata 9674623801 nahata76@gmail.com 01-01-76 O+
13 AAKASH KUMAR 8100171813 kumar.aakash636@gmail.com 15-08-86 O+
14 HARSH Daga 9007080808 harshdaga87@gmail.com
15 BIKASH Sethia 9831170809 bikashsethia@yahoo.co.in 02-04-79 B+
16 NIRMAL Barmecha 9903306331 nirmalbarmecha@gmail.com 17-04-76 B+
17 VIKASH KUMAR 9830913989 vikashsurana.tanu@gmail.com 17-11-77 O+
18 DEEPAK Sethia 9830491635 deepaksethia186@gmail.com 23-01-86 O+
19 ARIHANT Jain (Ghorawat) 9051366485 arihant_jumbo@yahoo.in 01-01-93
20 RISHABH Nahata 9051777779 rn@metalcraftinds.com
21 PRADIP Naulakha 9836156448 pradipnaulakha@gmail.com 05-01-85
22 PRAVEEN Jain (Bothra) 9748857946 praveenjain12592@gmail.com 12-05-92 B+
23 VIKASH Surana 9831566605 suranavikash1982@gmail.com 13-12-82 A+
24 SHREYANS Bardia 9874281996 shreyansbardia@gmail.com 15-01-81 B+
25 GAUTAM Surana 9748930500 suranagautam84@gmail.com 20-09-91 AB+
26 ANANT Bagrecha 9007811111 anant.bagrecha@gmail.com 06-06-82 O+
27 SUMIT Kothari 9830788860 kothari.sumit@gmail.com 13-10-81 b+
28 VINAY NULL 9748156423 sethiavinay2@gmail.com 31-07-74 B+
29 SHASHANK NULL 9831956596 shashank.surana92@gmail.com 31-01-92 A+
30 RAHUL KUMAR 9903160036 sanjayref.jain@gmail.com 19-01-90 A+
31 ANAND KUMAR 9836301333 ntaimpex.cal@gmail.com 21-11-75 O+
32 MITESH NULL 9903246470 deepakjn83@gmail.com 15-11-87 O-
33 SHREYANS NULL 9903322226 raijada2017@gmail.com 10-04-82
34 RAKESH NULL 9831079688 rakesh.rkforms@gmail.com 11-09-74 O+
35 PARASH KUMAR 9830080555 parashlic@rediffmail.com 09-02-75 A+
36 SANDEEP NULL 9830020583 sandeep@hitechno.net 07-08-83 O+
37 HEMANT NULL 9748288527 hemant1235@gmail.com 05-11-85 B+
38 YOGESH NULL 7003178321 duggar.yogsh@gmail.com 17-10-95 B+
39 JITENDRA KUMAR 8420072488 jitendrakumarbothra@gmail.com 14-07-81 O+
40 PRATIK NULL 9903373515 nahata.pratik@gmail.com 28-01-83 B+
41 BHARAT NULL 9836742874 banthiabharat@rediffmail.com 18-02-82 O+
42 AMIT NULL 7044085870 17-12-76 B+
43 HARSHVARDHAN NULL 9590195310 1899-12-30
44 SUMIT NULL 9831266127 sumit_chhajer1990@gmail.com 19-05-90
45 SUNIL NULL 9831570630 choprasunil13@gmail.com 13-02-73 B+
46 SAURAV NULL 9831778888 saurav_singhi2000@hotmail.com 21-01-89 B+
47 SUMIT NULL 9830473244 03-10-87
48 AMIT NULL 9831025537 11-05-80
49 SUBHASH NULL 9830407028 subhash.baid@gmail.com 14-12-78 B+
50 HARSH NULL 7003122239 harsh.surana18@gmail.com 18-02-91
51 SANJAY NULL 9051220027 sanjaycreatech@yahoo.com 20-01-74 O+
52 MANISH NULL 9836710003 mannish83@yahoo.com 30-10-83 O+
53 ANAND NULL 9674214569 21-09-77
54 HARSH NULL 9830315190 caharshbaid@gmail.com 16-10-87 B+
55 PANKAJ NULL 9830514997 pankajbabulalsons@gmail.com 01-08-87
56 NAVRATAN KUMAR 9831401270 ravinakhat@yahoo.com 16-01-85 AB-
57 Rajeev 9830029480 sumanta.mca2009@hotmail.com
58 GYAN VEER DAGA 9831135559 veergyan@gmail.com 29-02-76 a+
59 Rajeev Saraogi 9038084701 rajeev.saraogi@gmail.com