Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 Vipul Chaplot 9898264267 vipulsjain@yahoo.in 17-11-78 O-
2 Manoj Chaplot 9898248720 manojsjainca@icai.org 19-02-81 O+
3 Karan Chaplot 9769260167 karanjain_rocks@yahoo.co.in 06-09-96 O+
4 Anand Dak 8401373700 anandkdak@gmail.com 18-03-78 B+
5 Manoj Dak 9408951156 manojarihant@gmail.com 15-07-80 B-
6 Basant Manot 9426858833 basantmanotjain31@gmail.com 31-01-71 A+
7 Praful Pokharna 9925455122 prafulpshah5625@gmail.com 22-04-81 A+
8 Kapil Pokharna 9825830271 shahkapil1984@gmail.com 23-08-84 A+
9 Pradeep Gulguliya 9408191022 pradeepgulguliya@gmail.com 22-06-71 B+
10 Anil Bothra 9327173024 14-12-71
11 Mahaveer Munot 9737996161 mymveer@gmail.com 23-08-87 A+
12 Mahendra Kothari 9825142932 mahamarble@gmail.com 07-07-71 O+
13 Chiranjeev Kothari 9099942932 chiranjeevkothari@yahoo.com 18-07-95 A+
14 Prakash Kothari 9377372271 pankajmetalcorp@rediffmail.com 22-08-82
15 Bhavin Kothari 9033902950 bhavin_kothari@yahoo.com 10-07-87 O-
16 Dhanraj Pitaliya 9427468511 dhanrajshah1975@gmail.com 27-07-75 O+
17 Bhupendra Pitaliya 9724583851 17-10-77 O+
18 Vishal Pitaliya 9998782685 shah.vishal710@gmail.com 30-06-85 O+
19 Viral Pitaliya 7066509404 viral.kundans@gmail.com 11-03-92 O+
20 Vimal Boliya 9426877550 24-04-74 AB+
21 Sunil Boliya 9727017000 sunilboliya8141@gmail.com 07-08-82 B+
22 Anil Boliya 9638323233 aniltraders81@gmail.com 21-07-84
23 Chintan Boliya 9879432988 nakodaagency81@gmail.com 28-12-87
24 Modilal Chordiya 9377741586 modilaljain601@gmail.com 12-02-77
25 Ramesh Chordiya 9825141586 rameshjain083@gmail.com 23-03-80 O+
26 Vinod Chordiya 8460318301 vinodjain1190.vj@gmail.com 22-02-83 O+
27 Sunil Ganna 9033596889 poonamjain2203@gmail.com 14-06-71 AB+
28 Lokesh Ganna 9898539510 10-06-76
29 Mahavir Kalya 9377084000 devtiles@yahoo.com 13-10-76 A+
30 Vikas Kalya 9898959491 vikas989898@gmail.com 1899-12-30 B+
31 Nirmal Chawat 9377772932 arham932@gmail.com 24-01-73 O+
32 Vivek Shrimal 8000390308 vivekvijendrashah@yahoo.in 16-07-85 O+
33 Brijeshkumar Suklecha 9030408075 23-12-77 B+
34 Mahavir Suklecha 9925540145 19-03-75 B+
35 Hasmukh Suklecha 9408951084 hasmukhshah111@gmail.com 11-10-82 AB+
36 Manoj Dhakad 9429275092 23-04-81
37 Mukesh Dhakad 9427176873 23-04-81
38 Jignesh Dhakad 8347699442 jain_jignesh77@yahoo.com 09-10-89 B+
39 Mahavir Bohra 9275401098 03-11-88
40 Puneet Bohra 7359486262 punitshah555.ps@gmail.com 20-08-89
41 Mukesh Mehar 9428743075 02-09-74
42 Rakeshkumar Shah 9898546070 13-05-71 B+
43 Praful Shah 8469733737 praful.shah338@gmail.com 05-08-82
44 Abhishek Kothari 8153805710 abhishekkothari87@gmail.com 05-03-87 B+
45 Bhupendra Pitliya 9.20E+11 bhupeshshah1710@gmail.com 1899-12-31 O +ve
46 Brijesh Suklecha 9.20E+11 vj1234@gmail.com 1899-12-31 B +ve
47 Hasmukh Suklecha NULL 9.20E+11 hasmukhshah3333@gmail.com 1899-12-31
48 Jignesh Dhakad 9.18E+11 jain.jignesh96@gmail.com 1899-12-31 B +ve
49 Karan Jain (Chaplot) Karan Jain (Chaplot) 9.20E+11 jainkaran6099@gmail.com 1899-12-31 O +ve
50 Lokesh Ganna 9.20E+11 lokeshshah05926@gmail.com 1899-12-31 AB +ve
51 Mahavir Jain (Kalya) Mahavir Jain (Kalya) 9.19E+11 devtiles@yahoo.com kalajiinfracon@gmail.com 1899-12-31 A +ve
52 Manish Munot 9.19E+11 dilkhush399@gmail.com 1899-12-31 AB +ve
53 Manoj Dhakad 9.19E+11 1899-12-31 O +ve
54 Mukesh Dhakad 9.19E+11 mmmmukesh71@gmail.com 1899-12-31 B -ve
55 Mukesh Jain 9.16E+11 1899-12-31 B +ve
56 Prakash Kothari 9.19E+11 parshwanathmetals@yahoo.in 1899-12-31 B +ve
57 Punit Bohra 9.17E+11 punitshah555.ps@gmail.com 1899-12-31 B +ve
58 Vikas Jain (Kalya) Vikas Jain (Kalya) 9.20E+11 vikas989898@gmail.com kalajiinfracon@gmail.com 1899-12-31 B +ve
59 Vimal Boliya 9.19E+11 vimalshah9965@gmail.com 1899-12-31 B +ve
60 Vipul Jain (Chaplot) Vipul Jain (Chaplot) 9.20E+11 vipulsjain@yahoo.in typvalsad@gmail.com 1899-12-31 O -ve
61 Viral Pitliya 7066509404 vistacraftevents@gmail.com 1899-12-31 O +ve