Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 Rajesh Dharewa 7020118527 rk.74dharewa@gmail.com 14-01-99
2 Jitendra Chordia 9326240400 1899-12-30
3 Rupesh Surana 9370001921 1899-12-30
4 Ritesh Chhajer 9423150251 riteshchhajed2012@gmail.com 08-09-79 O+
5 Jayesh Lodha 9822224874 jayesh.jain107@gmail.com 17-01-78 ab+
6 Tushar Baid Ji 8485880073 11-10-99
7 Sheetal Kumar Bhandari 9823311812 sheetu092@gmail.com 09-12-76 b+
8 Bhavya Bothra Ji 9823361234 06-01-00
9 Saurabh Bothra Ji 9423977623 09-07-01
10 Harish Tarun Bucha 9021383549 buchaharish28@gmail.com 19-01-00 B+ve
11 Abhinandan Tarun Bucha 8390713963 abhibucha762@gmail.com 09-01-00 NOT KNOWN
12 Lakshya Chhajer 9403987414 lakshyachhajer282000@gmail.com 27-01-00 AB+ve
13 Rahul Chhajer Ji 9462447017 19-02-01
14 Tejas Choradiya Ji 9604780439 02-01-00
15 Rishi Chordiya Ji 7057782200 25-12-03
16 Nesh Dharewa Ji 9325706897 12-02-02
17 Ritik Dugar Ji 9403440349 14-06-02
18 Vaibhav Dugar Ji 9422575825 19-09-00
19 Manish Manoj Maloo 8888867852 manishmaloo26@gmail.com 25-01-00 B+ve
20 Sanket Maloo Ji 9326070408 19-12-99
21 Yash manojkumar Pugalia 9405802751 ympugalia@gmail.com 17-01-00 A+ve
22 Naitik Ranka Ji 8149024397 30-01-00
23 Aditya Niraj Samdaria 9359231567 adityasamdaria@gmail.com 25-01-00 O+ve
24 Labhesh Sankhala 8208254936 sankhalalabhesh@gmail.com 03-01-00 B+ve
25 Hitesh Sethia Ji 8308080979 11-01-01
26 Tushar Chordiya Ji 7756811391 25-06-99
27 Priyanshu Surana Ji 7841851921 20-02-03
28 Akash Ashokchandji Chopada 9403232822 jainakash2611@gmail.com 25-01-00 A+ve
29 JINESH RAJESH DHAREWA 9881997258 JINESHDHAREWA99@GMAIL.COM 11-01-00 O+ve
30 Akshay Mahavir Ranka 8482888457 akshayranka202@gmail.com 19-01-00 A+ve
31 Piyush Sanjay Doshi 8888557139 doshipiyush8888@gmail.com 07-01-00 B+ve
32 Rishabh NULL 9404330239 himanshubucha@gmail.com 24-01-00 A+ve
33 Tejas Navratan Chordiya 8830745519 jainteju022000@gmail.com 01-01-00 B+ve
34 Pankaj Lodha 9764265173 jainpankaj.jaya@gmail.com 30-10-80 b+
35 Pankaj Surana 8888091776 Pankajsurana007ps@gmail.com 17-08-96 b+
36 SUDARSHAN BAID 9423148543 sudarshanbaid@gmail.com 07-11-80 O+
37 PRITESH KUCHERIYA 9860977465 11-09-91 bg
38 Gautam Choradiya 9423148765 gautamchoradiya.jain@gmail.com 11-02-86 b+
39 Arun Bucha 9890057975 arunpackers102@gmail.com 24-11-79 b+