Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 Manish Bora 9545013000 m.bora.ltr@gmail.com 23-01-00 O+
2 Kishorkumar Gatagat 8793808777 kishor_gatagat@rediffmail.com 30-05-77 O+
3 Anand Gatagat 9823590969 anandgatagat@gmail.com 15-01-00 B+
4 Kirtikumar Gatagat 9028867991 keertigatagat@gmail.com 17-09-78 b-
5 Preetam Gatagat 9421364544 04-06-75 B +
6 Vikram Gatagat 8019567537 vvjj83@gmail.com 15-02-84 AB +ve
7 Umesh Jain 9960288853 rtr.umesh@gmail.com 02-01-00 O+
8 Darshan Gatagat 9595584242 tarachandsales@gmail.com 08-01-00 B-
9 Sachin Sachin 8605555560 gatagatsachin@gmail.com 18-01-00 b+
10 Pawan Gatagat 9657709105 01-04-83 B+
11 Darshan Gatagat 9226744442 nitingatagat@gmail.com 07-02-82 B+
12 Rajat Sankhala 8600060966 rajsankhala100@gmail.com 14-05-95 A+
13 Adhikar Marlecha 9370622602 arham247185@gmail.com 29-05-87 b+
14 Pavan Gatagat 7745047889 pavangatagat@gmail.com 01-04-83 b+
15 Pankaj Kotecha 7385280801 pkpk0235@gmail.com 29-09-81 O+
16 Anand Gatagat 9421591500 anandgatagat111@gmail.com 12-01-00 A+
17 Dipilchand Chopda 9422494000 chopdadilipchand@yahoo.com 20-01-00 AB+
18 Nikhil Gatagat 9657709104 nikhilgatagat01@gmail.com 30-01-00 A+
19 Parth Jain 9764599399 jainparth999@rediffmail.com 22-01-00