Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 Ankit Lunia 9049076069 ankitlunia10@yahoo.co.in 18-01-00 O+
2 Ravi Chandaliya 9158911331 jaiin.ravi@gmail.com 09-03-88 AB+
3 Vinod Sancheti 9860148395 sanchetivinod@gmail.com 25-08-84
4 Manoj Sanklecha 9822274374 manojajain1982@gmail.com 02-03-80 ab+
5 Pravin Surana 9867260383 suranapraveen999@yahoo.com 26-03-83 O +ve
6 Rajendra Semlani 9822500585 rajendra.semlani@yahoo.com 04-01-99 A+
7 Mukesh Sanklecha 9561343634 mukeshjain111ac@gmail.com 30-07-77 b+
8 Ratan Sethiya 9822012358 ratan.sethiya@Gmail.com 09-01-99 O positive
9 Dhiraj Dungarwal 8007551144 dhirajkumardungarwal@gmail.com 02-12-15 O+ve
10 Vinod Sethiya 9822738998 kkvjain@gmail.com 24-11-76 O positive
11 Dharmendra Chordia 9822883234 chordiyadharmendra29@gmail.com 09-08-76 B+
12 Lalit Bachhawat 9096067576 lalitssn@gmail.com 11-05-75 B+
13 Dhiren Jain 8087053013 17-12-96 B+ve
14 Sumit Jain 9325987160 jainsumit13@yahoo.com 20-01-85 A+
15 Abhijeet Bengani 9371206223 Abhijeetjain2020@gmail.com 21-09-81 b+
16 Vivek Surana 8055286050 kalpanajain760@gmail.com 01-08-82 o+
17 Vinodkumar Dungarwal 9225640471 dhirajkumardungarwal@gmail.com 17-08-74 O+ve
18 Rajesh Kumar 8805859836 rajeshplb@gmail.com 21-07-85 O+
19 Vivek Khanter 9420166971 vivekkhanter@gmail.com 04-03-90 O positive
20 Akshay Khanter 8087991085 akshaykhanter@gmail.com 27-01-94
21 Ronak Sancheti 8411857212 Sancheti729@gmail.com 10-08-95 O+
22 Lalit Bachhawat 9096067576 lalitssn@gmail.com 11-05-75 B+
23 Sanjay Bothra 9323736789 sanjaybothra25@gmail.com 10-01-99 B +
24 Mukesh Sanklecha 9561343634 mukeshjain111ac@gmail.com 30-07-77 b+
25 Sumit Sethiya 9096067577 vickyissumit@gmail.com 20-08-86
26 Arvind Nahata 7030300794 a_nahata@yahoo.com 08-01-79 O+
27 Mahendra Jain 9890025263 arihantgranites@gmail.com 08-01-99 ABO RH +
28 Prashant Marlecha 9822897567 arihantgranites@gmail.com 09-10-80
29 Varun Marlecha 9011077101 arihantgranites@gmail.com 15-01-84 A+
30 Sanjay Semlani 9422533460 semlani.sanjay@gmail.com 15-08-74 B+
31 Tarun Marlecha 9823466659 arihantgranites@gmail.com 13-02-85 AB+
32 Vinay Jain 9822032662 arihantgranites@gmail.com 05-01-99 A+
33 Piyush Marlecha 9822271040 arihantgranites@gmail.com 09-09-83 AB+
34 Manoj Ghiya 9370144827 ghiya_manoj@yahoo.com 12-02-79
35 Vinay Shamsukha 9049991997 vinayshyamsukha@gmail.com 27-03-81 o+
36 Lakshmipat Bachhawat 9096067580 esselinternational@gmail.com 18-09-72 AB+
37 SIDDHARTH PRASHANT DUNGARWAL 9763963101 siddharthdungarwal24@gmail.com 1899-12-30 Ab+
38 Hemant Marlecha 7276375455 Hemant.24@gmail.com 24-06-82 A+
39 Pramod Nolkha 9823729458 pramod_nolkha@yahoo.co.in 25-08-81
40 Kishorji Gelada 9822357830 kishorjain25.kj@gmail.com 28-06-76 b+
41 Vinay Shyamsukha 9049991997 vinayshyamsukha@gmail.com 27-03-81 O+ve
42 Jaydev Sethia 9966155568 jaidevjain2011@gmail.com 10-04-80 B+
43 Kamlesh Semlani 9923028904 kamleshsemlani@hotmail.com 06-10-88 A+
44 Vinodkumar Dungarwal 9225640471 vinoddungarwa9l@gmail.com 17-08-74 o#ve
45 Gunvantraj Semlani 7757033257 nksimpexllp@gmail.com 09-01-99 O+
46 Rajendra Semlani 9822500585 rajendra.semlani@yahoo.com 04-01-99 A+
47 Sachin K. Sethiya 9766606336 sachin.sethiya@me.com 24-12-79
48 Pankaj Sethiya 9890752828 pankajsethiya@yahoo.com 23-04-86
49 Vipin Shantilal Khanter 9890609992 rescom1int@gmail.com 10-06-83 O+
50 DHIRAJKUMAR DUNGARWAL 8007551144 dhirajkumar.dungarwal@rediffmail.com 02-04-81 O+
51 Bhomraj Sancheti 9822845534 shrimsproducts@gmail.com 06-01-99
52 Piyush Pagariya 9860664416 piyushpagariya@gmail.com 02-05-84 A+
53 Lalit Sethiya 9422542868 lalit30613@gmail.com 19-08-73 Ab positive
54 Sanjay Bothra 9323736789 sanjaybothra25@gmail.com 10-01-99 B+
55 Roshan Jain 9096349944 roshanjainmca@gmail.com 01-06-85 O+
56 Vimal Sanklecha 9970949663 26-04-82
57 Shantilal Khanter 9890200140 shantilalkhanter@gmail.com 10-01-99 B positive
58 Suresh Marlecha 9422002939 01-01-99
59 Seema Kothari 9970659418 seema535@gmail.com 28-12-73
60 Kamal Kothari 9561084561 knkothari@gmail.com 03-01-99
61 Vimalraj Talesara 9423534821 pearl_int@ymail.com 23-11-16 O+ve
62 Paras Bachhawat 8087466067 jainpolymers@gmail.com 04-01-99 AB+
63 Rajkumar Rampuria 9823282345 mohitrampuria@gmail.com 11-01-99
64 Mamta Bothra 9561095103 mamtakb@gmail.com 15-04-74 B+
65 Lalit Baid 9960287504 arihant127@gmail.com 02-01-99 o+
66 Dr Mahendra Oswal 9822019905 drmvoswal155@gmail.com 10-01-99 B +
67 Nirmal Sethia 9822266550 nirmal.sethias@gmail.com 05-01-99 O+
68 Amit Tulsiram Buccha 9881135925 amitbucha1978@gmail.com 09-06-78 b+
69 Naveen Kumar Lalani 9373535320 naveen.lalani@gmail.com 22-08-80 b+
70 Gourav Lunia 9881135945 gauravranu.pune@gmail.com 12-10-82 B+
71 Bharat Chaplot 9860383386 dr_bharatjain@rediffmail.com 11-11-79 A+
72 Kiran Tatiya 8380065052 kiran.tatiya7@gmail.com 08-01-99 O+
73 Hanuman Bhutoria 9371025520 hmbhutoria@yahoo.com 07-01-99 O positive
74 Ankit Bhutoria 9325036232 ankitbhutoria@ymail.com 18-10-88 ab positive
75 Vinay Shyamsukha 9049991997 vinayshyamsukha@gmail.com 27-03-81 O+
76 Rahul Ranka 9960934473 jain.rahulp@rediffmail.com 29-07-16 b positive
77 Hemant Mehnot 9822089485 MSHEMANTJAIN@YAHOO.COM 04-04-73
78 Hemant Pugaliya 9595771230 03-09-75
79 Harshad Surana 9028750466 harshadsurana740@gmail.com 31-07-89
80 Vinay Jain (Marlecha ) 9822032662 vinayjain63@hotmail.com 0000-00-00
81 Praveen Surana 9867260383 suranapraveen999@yahoo.com 26-03-83 O+
82 Prashant Chordia 9028919077 pkjain459@gmail.com 22-03-77
83 Amit Bucha 9373434363 amitbucha1978@gmail.com 0000-00-00
84 Pankaj Sethiya 9890752828 pankajsethiya@yahoo.com 0000-00-00
85 Ruchi Pugalia 8928852741 jainruchi.rani@gmail.com 0000-00-00
86 Mahendrakumar Marlecha 9890025263 mahendra16sep@gmail.com 0000-00-00
87 Kewal Sethiya 9371049197 skewal@gmail.com 0000-00-00
88 Prakashlal Dungarwal 9421505444 prashantdungarwal98@gmail.com 0000-00-00
89 Sanjay Sethiya Sethiya 9422303251 sethiya97@gmail.com 0000-00-00
90 Madanraj Khater 9373301511 madankhater23@gmail.com 0000-00-00
91 Kamalabai Khater 9423502891 madankhater23@googlemail.com 0000-00-00
92 Mamta Runwal 9036912120 runwalmamta@gmail.com 0000-00-00
93 Dinesh Khiwansara 9422324605 dinesh.khinwasara@yahoo.in 31-03-76 O+
94 Dr. Sohan Kankariya 7030155033 1899-12-30
95 Harish Jain 9325076118 theharishjain@gmail.com 14-02-76 a+
96 Manoj Pincha 9823147609 08-02-75
97 Bharat Surana 9226920769 11-02-75
98 Rajesh Khinwansara (jain) 9372598980 rajesh_hjain@yahoo.com 20-04-75 O+
99 Sanjayji Bafna 9325088881 19-06-75
100 Dheeraj C. Chopra 9860798259 20-06-75
101 Vikas Malu 9881497361 05-08-83
102 Yogesh M Khater 9822273963 siddhisales001@gmail.com 14-08-76 b+
103 Rahul Khanted 9763652036 21-09-76
104 NULL Mahavir M.Sankla 9890373817 10-12-76
105 Rakesh Baid 9422639401 10-06-77
106 Vikas C. Chopra 9960643822 16-07-77
107 Pavan Jogad 9822448712 15-11-77
108 Kishor.M.Kothari NULL 9422322162 26-12-77
109 Sandeep Bafna 9881886036 14-06-78
110 Bharat Khinwansara 9371462332 bharat.jain2332@gmail.com 10-07-78 O+
111 Jitendra Khated 9764906907 17-07-78
112 Ajit Dungarwal 9766661020 14-11-78
113 Naresh Marlecha 9028030400 14-11-78
114 Rakesh Surana 9881123702 14-12-78
115 Vikash.J.Bathiya NULL 9371024580 03-02-79
116 Ramesh Ranka 9922759209 06-07-79
117 Pramod.S.Marlecha NULL 9822550572 30-07-79
118 Nirmal M. Sanklecha 9822423225 nirmaljain9822@gamil.com 27-09-79 ab+
119 Dhawal.B.Srimal NULL 9764488304 29-09-79
120 Manish S. Ranka 9373759191 27-10-79
121 Dinesh Gelada 9421012243 09-12-79
122 Kapil Nahata 9225772709 13-08-80
123 NULL Roshan B.Srimal 9822438021 13-09-80
124 Dheeraj Ranka 9158881212 30-11-80
125 Rishab Marlecha 9850889780 29-12-80
126 Rahul Kochar 9665029115 24-02-81
127 Mukesh P Jain (Chhajed) Mukesh P Jain (Chhajed) 8805001412 11-06-81
128 Anand Gandhi 9890934235 13-08-81
129 Akash Prakashji Khanter 9890238999 akashpjain@gmail.com 18-03-82
130 Bhushan.M.Shemlani NULL 9922950055 14-04-82
131 Vishal Bardiya 9970718218 10-06-82
132 Tejas Sancheti 9860204737 02-07-82
133 Uttam Jogad 9226579069 02-07-82
134 Alok Surana 9850818573 ALOKJSURANA@YAHOO.COM 19-08-82 a+
135 Pravin Pugliya 9373086565 26-03-83
136 Shreepal samdariya 8055150707 shreepal19@gmail.com 19-05-83 ab+
137 Ritesh Katariya 9422324604 07-10-83
138 Vipul Khanted 9765199848 09-10-83
139 Vikash B. Shrimal 9970921435 11-01-84
140 Hanuman Sethiya 9525277788 24-05-84
141 Sandeep Borad 8698769427 24-06-84
142 Kishor Chhajed 9890519421 04-09-84
143 Aashish.R.Sethiya NULL 9371002967 30-10-84
144 Gaurav Baid 9769207695 20-01-85
145 Pravin Chopda 9420176914 10-02-85
146 Sourabh Nahata 9373956279 04-08-85
147 Abhijit Dungarwal 9423234160 05-08-85
148 Ankit Katariya 9823980808 21-09-85
149 Chandan Kotecha 9860273898 28-10-85
150 Swapnil Khated 9890678414 22-01-86
151 Anand Khated 9890199735 20-07-86
152 Amit Talesra 7875350392 24-08-86
153 Arihant K. Bhutaria 7304209474 08-09-86
154 Sumit Talesara 9823859453 25-12-86
155 Bharat Bhandari 9822758636 28-01-87
156 Mayank Bothara 9373535319 12-06-87
157 Bhavesh Khinwansara 9423576228 10-07-87
158 Bhushan Kotecha 9028133369 csbhushankotecha@gmail.com 23-11-87 a+
159 Gautam Surana 9921758129 21-01-88
160 Mahesh Jain (Khater) Mahesh Jain (Khater) 8793503838 04-06-88
161 Manish Kothari 9665404040 11-09-88
162 Ankit H. Bhutoria 9326036232 18-10-88
163 Manojbhai Talesara 9922376291 03-11-88
164 Manish Bhandari 9960030090 manishpbhandari@gmail.com 20-03-89 b+
165 Sumit.S.Kothari NULL 9860149029 16-04-89
166 Piyush.R.Sethiya NULL 9822012357 11-07-89
167 Kalpesh Sethiya 9960818397 29-07-89
168 Nikhil Sethiya 9422985823 08-09-89
169 Manish Khinwansara 9405864236 26-09-89
170 Vishesh Marlecha 9689695858 12-12-89
171 Piyush Kothari 9021107759 22-12-89
172 Sanket Katrela 8055190331 18-04-90
173 Nikhil Ostwal 9021342655 20-08-90
174 Kunal Sethiya 9326533182 01-10-90
175 Karan Sethiya 9326570168 03-12-90
176 Nipul Sethiya 9028814487 16-12-90
177 Chetan Katariya 9960441250 01-11-91
178 Mudit Khothari 8446969583 08-04-92
179 Nilesh Sethiya 8087678598 24-07-92
180 Pranay Marlecha 9766419199 04-08-92
181 Shalin Chopda 9766765438 20-03-93
182 Yash Katariya 9545420409 27-05-93
183 Navin Luniya 9373535316 18-10-93
184 Ashish Chordiya 9765313095 15-08-97
185 Lalit Khiwansara 9426097782 25-10-79
186 Rohit Bhutoria 9370146046 30-10-76
187 Hitendra Baid 9860844416 21-12-86
188 Harish Shrishrimal 9970788089 14-02-76
189 Kamlesh Talesara 9860695431 19-02-85
190 Navratan Chopda 9271299740 28-01-00
191 Aashish Surana 8237045670 24-04-86
192 Dipesh Sancheti 9881077708 26-05-80
193 Hemant Marlecha 9404232168 24-06-84
194 Anurag Surana 9561257474 anurag.surana58@gmail.com 25-07-92 O+
195 Jitendra Katariya 9890124355 14-07-87
196 Jaidev Sethia 8875110550 jaidevjain2011@gmail.com 10-04-80 O+
197 Pradeep Semlani 9767373242 1899-12-30
198 Rajesh Sethiya 9422303253 1899-12-30
199 Sandeep Semlani 9760381700 1899-12-30
200 Sanjay Bothara 9822060968 1899-12-30
201 TarachandJain Sanklecha 9422533554 tarachandjaintj111@gmail.com 1899-12-30 A+
202 Uttam.B.Shemlani NULL 9326680585 1899-12-30
203 Mahesh Jain (Khater) Mahesh Jain (Khater) 9372963864 1899-12-30
204 Viraj Marlecha 8407977655 jainviraj2005@gmail.com 1899-12-30 B +ve
205 Purav Marlecha 7875758410 12puravjain@gmail.com 1899-12-30 B +ve
206 Naman Bhandari 9764778697 naman14177@gmail.com 1899-12-30 A -ive
207 Darshan Mahavir Khanter 9975319300 darshankhanter17@gmail.com 14-07-98 O+
208 Yugal Mahavir Khanter 7219529881 yugalkhanter007@gmail.com 1899-12-30 O+ve
209 Akash Subhash Choplot 9657264808 akashchoplot@gmail.com 1899-12-30 b+
210 Yash Mahavir Khanter 9067460769 yashkhanter08@gmail.com 1899-12-30 O+
211 Viram Sankhala 9607561743 1899-12-30 Ab +postivie
212 Naman Khinwasara 7875324605 namankhiwasara123@gmail.com 1899-12-30 B neg
213 Yash Maloo 9049029257 yashmaloo141201@gmail.com 1899-12-30 A+ve
214 Chirag Bardia 9730139339 chiragbardia17@icloud.com 1899-12-30 A+
215 Piyush Jain 9975962122 piyushnjain2222@gmail.com 1899-12-30 B+
216 Shreyansh Baid 7769821951 baidshreyansh84@gmail.com 1899-12-30 O+
217 Mudit Talesara 8600333837 mudit266@gmail.com 1899-12-30 A+
218 Aniket Mahavir Dungarwal 8888972300 aniketdungarwal@gmail.com 1899-12-30 AB+
219 Jayant Jain 9422521134 jayantjain2426@gmail.com 1899-12-30 B+
220 Akshat Jain 8087776759 akshatjain80877@gmail.com 1899-12-30 AB+
221 Ayush Chhajer 8600157011 ayush.chhajer@gmail.com 1899-12-30 A +ve
222 Chetan Bachhawat 8806828260 chetanbachhawat25122001@gmail.com 25-12-01 bg
223 Mahendra Jain 9960054510 mahendrajain236@gmail.com 30-08-76 O+
224 Mahendra Jain 9960054510 mahendrajain236@gmail.com 30-08-76 O+
225 Anand Marlecha 8668863038 aj072985@gmail.com 13-05-87 b+
226 Tarun Patawari Jain 8600075384 tarun.jain85@gmail.com 14-02-85 b+
227 Bharat Jain 8087448919 dr_bharatjain@rediffmail.com 11-11-80 a+
228 Sonesh Sancheti 9850877708 srsancheti@gmail.com 26-08-83 b+
229 Vinit Dangi 9175171377 vinitjain212@gmail.com 21-01-86 bg
230 KISHORKUMAR KANKARIYA 9921427224 kankariya_kishor@yahoo.com 27-08-89 b+
231 Dinesh Jain 9850580940 jaind5600@gmail.com 04-05-79 O+
232 Shobha Patawari (Jain) 8390875144 shobhatarunjain@gmail.com 02-11-84 b+
233 Darshan Jain 9823708720 djdarshan298@gmail.com 02-08-99 b+
234 Nimesh Jain 9022096695 jnimesh017@gmail.com 08-09-84 bg
235 Navratan Jain Sancheti 9921447557 navratanjain1986@gmail.com 19-06-84 b+
236 Chandresh Chaplot 8149268094 chandreshoswal55@gmail.com 29-07-94 b+
237 Mahendra Chaplot 9322792388 mahendrabj80@gmail.com 01-03-80 b+
238 Sonal Gatagat 7276263384 casonalkotecha@gmail.com 19-09-84 b+
239 Vivek Kumar Bothra 8130607901 bothra.vivek@gmail.com 05-03-79 O-
240 Mahavir Sancheti 9765022238 mbsancheti1987@gmail.com 19-05-87 O+
241 Shomil Chopra 9890594798 choprashomil@gmail.com 02-12-95 O+