Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 V DEEPAK KUMAR SETHIYA 9944444467 vegandeepak@gmail.com 24-02-85 b+
2 Inderjeeth Sethiya 9443237458 livestarv@gmail.com 19-01-00 B +
3 Sidhharth Sethiya 9994452222 vdsr.siddharth@gmail.com 08-01-00 O+
4 Vivek Kumar Sethiya 9940744445 vivekscool@gmail.com 11-10-87 b+
5 Aadarsh Vittal Sethiya 9944530018 aadarshvittal@yahoo.in 13-01-00 B+
6 Ajeeth Pipada 9443322664 upwardin@gmail.com 17-01-00 B+
7 Akshay Kumar Bafna 9500539500 akshayagencies15@gmail.com 17-01-00
8 Arihanth Sethiya 9894781781 rarihanth@gmail.com 20-01-00 B +
9 Ashish Sethiya 9171332222 ashishj.tvm@gmail.com 09-01-00 b+
10 Chethan Prakash Sanchethi 9444763401 chethanjain004@gmail.com 03-01-00 B+
11 Darshan Kumar Sethiya 9952152136 darsh.coolzy@gmail.com 28-07-92
12 Deepak Kumar Sethiya 994444467 vegandeepak@gmail.com 23-01-00 B +
13 Dhiraj Kumar Bafna 9944076111 dhiraj.111bab@gmail.com 11-01-00
14 Dilip Kumar Bafna 9443235611 kamalchandbafna@gmail.com 15-01-00
15 Dilip Kumar Sethiya 9994445522 coolzy.dilz@gmail.com 1899-12-31 A+
16 Mahesh Sanchethi 9443039269 maheshsanchethi@gmail.com 02-01-00 B+
17 Manoj Kumar Dugad 9944777705 manoj_dugad21@yahoo.co.in 21-01-00
18 Naresh Kumar Dugad 9944777706 naresh_sjp@yahoo.com 02-01-00 AB +
19 Rahul Dugad 9944777747 dugad_r@yahoo.co.in 20-01-00
20 Sriyanse Kumar Sanchethi 9486010978 sriyansekumar@gmail.com 15-01-00 O+
21 Vaibhav Sethiya 8870054645 kunwarvaibhav@yahoo.com 08-01-00 O+
22 Vinay Kumar Sethiya 9944770003 vdsvinay87@gmail.com 02-01-00 B +
23 Yashwanth Baid Mutha 9789691196 yashywm96@gmail.com 29-01-00 B+
24 Yeshwanth Sanchethi 7598265401 yeshwanthjain401@gmail.com 13-01-00 B+
25 VDS.D.G.Ganesh Gowrav Sethiya 9500429856 ganeshgowravsethiya@gmail.com 08-09-03 b+