Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 Ajaykumar Sutriya 9038708360 asutariya@gmail.com 09-01-00 O-
2 Gaurav Ranka 9228160100 sushilranka100@gmail.com 01-01-00 A+
3 SAMPAT CHAPLOT 9879656735 sampatchaplot6@gmail.com 12-05-82
4 Mudit Bulawat 9879262198 03-01-00 A+
5 Rahul Chordiya 8000261502 rahul00007.jain@gmail.com 12-03-93 O+
6 Abhay Ostwal 9867603606 02-01-00
7 Abhinandan Barmecha 9429017276 15-01-00 B+
8 Ajit Barmecha 9979111721 12-01-00 B+
9 Ajitkumar Bapna 9427889694 1899-12-31 O+
10 Amit Bapna 8905631008 29-01-00 B+
11 Anil Ranka 9601053630 06-01-00
12 Arun Ostwal 9997816332 02-01-00
13 Arvind Chordiya 89052 77311 01-01-00
14 Ashok Dak 9913810655 30-01-00
15 Bhagwatilala Gokhru 9998996790 1899-12-31
16 Bharat Ganna 9825954553 01-06-78
17 Bhavesh Badola 9898342828 03-12-86 O+
18 Bhavesh Bafna 9825661322 10-01-00 B+
19 Deepak Mehta 9725122291 10-01-00
20 Dharmesh Dak 9725125601 03-01-00 O+
21 Dilip Bafna 9824758011 1899-12-31 A+
22 Diraj Anchaliya 9054459860 19-01-00
23 Ghevar Gokhru 8460312231 07-01-00
24 Goutamkumar Anchaliya 9978206546 04-01-00
25 Hansraj Badola 7878289090 07-01-00
26 Hemant Bhalawat 7383179002 07-01-00 AB+
27 Jayesh Bafna 8866290366 07-01-00
28 Jayprakash Gokhru 9275033124 03-01-00 B+
29 Jitendra Gokhru 9913618766 15-01-00
30 Jitu Banwat 9426556580 23-01-00
31 Kailash Chordiya 8200855125 02-01-00 O+
32 Kalpesh Gokhru 9408722814 17-01-00
33 Kishan Ostwal 9913779141 14-01-00
34 Lalit Gokhru 8460608474 18-01-00
35 Lokesh Dhing 91062 82496 06-01-00
36 Suresh Babel 9978853281 06-01-00
37 Manish Choradiya 8141402601 29-01-00
38 Manoj Dungarwal 9925163474 22-01-00
39 Mukesh Bafna 9427793668 20-01-00
40 Mukesh Gokhru 8866362673 jainm4542@gmail.com 05-04-86 O+
41 Navinkumar Badola 9714314377 13-01-00
42 Navinkumar Dhupiya 9825404865 02-01-00
43 Nirmal Ganna 9662116787 11-01-00
44 Pankaj Gokhru 9724315442 04-01-00
45 Pradip Gokhru 7405244910 12-01-00
46 Praveen Hiren 9033952680 06-01-00
47 Rahul Gokhru 9825895423 07-01-00
48 Rahul Mehta 7777939383 02-01-00
49 Rahul Mehta 9974744821 11-01-00
50 Rajeshkumar Gokhru 7383610447 1899-12-30
51 Rakesh Anchliya 9276455687 21-01-00
52 Rakesh Mehta 9727139797 05-01-00
53 Rampal Banwat 9925525501 16-01-00
54 Sandeep Mehta 9974928502 06-01-00
55 Sanjay Mehta 9998906895 18-01-00
56 Sanjaykumar Sutriya 7048380201 06-01-00
57 Sudhir Dangi 8460771955 25-01-00
58 Sushil Chordiya 6351843536 25-01-00
59 Sushil Dungarwal 9898912031 1899-12-30
60 Tejmal Shrishrimal 8469048151 1899-12-31
61 Uttam Shrishrimal 9558111407 06-01-00
62 Vicky Banwat 9662199011 19-01-00
63 Vijaykumar Sutriya 8866975777 09-01-00
64 Vinodkumar Ostwal 9825460720 01-01-00 O+
65 Vipul Bafna 7405419880 17-01-00
66 Vipul Gokhru 6352900101 26-01-00
67 Harsh Maru 8200001303 28-01-00
68 Mahesh Singhvi 6353951784 13-01-00
69 Bhavesh Dakh 9033314389 28-01-00
70 Hrithik Chudiyan 9974527613 13-01-00
71 Deepak Gokhru 7487926091 26-01-00
72 Abhinav Gana 7016237627 27-01-00