Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 Vivek Gelra, Rinku 8010145501 rinkujain.501@gmail.com 25-07-82 B+ve
2 Rajesh Dhariwal 9810027103 11-04-94
3 Kapil Gelra 9958991473 kapilgelra@gmail.com 21-11-82 b+
4 Jitender Jirawala 9810308424 jaingranite912@gmail.com 31-08-79
5 Raj Kumar Jain 9891321630 rajkjain123@yahoo.com 07-08-78 O+ve
6 Abhinandan Navlakha 9996619190 11-04-94
7 Amit Daga 9811991191 amit.daga@dbmindia.com 13-12-78 O+ve
8 Amit Gelra 9911597925 11-04-94
9 Arihant Jain 9015191797 skyari@gmail.com 11-04-94
10 Ashwin Badera 9990637729 11-04-94
11 Ashwini Sethia 9560078989 11-04-94
12 Avanish Doogar 9582531377 11-04-94
13 Bhairav Jain 9871488011 jaingranitetraders@gmail.com 02-08-82
14 Chirag Bothra 9818037719 11-04-94
15 Deepak Banthia 9560498769 11-04-94
16 Dhiraj Banthia 9899965548 dhiraj.jain1980@gmail.com 02-08-80 B-ve
17 Dilip Ghia 9910996076 jaindilipkumar@gmail.com 07-10-76 O+ve
18 Dinesh Bhansali 9818903003 abhishek_electricals@yahoo.in 28-04-85 O+ve
19 Lalit Dhariwal 9350037383 lalit.dhariwal42@gmail.com 04-02-79 O+
20 Lokesh Jain 9711990082 rishab1966@gmail.com 11-04-94
21 Manish Kothari 9811602308 11-04-94
22 Manoj Sethia 9910007172 11-04-94
23 Mayank Kochar 7838333880 11-04-94
24 Mukesh Jain 9350004444 11-04-94
25 Navneet Karnawat 8467833327 11-04-94
26 Navratan Jirawala 9910198424 jineshwargranite@gmail.com 29-01-86 O+ve
27 Pankaj Tatia 7838467788 pankaj.tatia@gmail.com 06-11-80 B+ve
28 Ritesh Daga 8826210555 acariteshjain@gmail.com 31-03-83
29 Ritesh Kothari 9958200415 riteshkothari1@yahoo.com 11-04-82
30 Vikas Bengani 9717909595 vikashjain62@gmail.com 06-02-80 O+ve
31 Vikram Khater 9910112705 11-04-94
32 Vikram Jain 9958711655 11-04-94
33 Vineet Baid 9650877003 11-04-94
34 Vineet Jain 9971190844 sirviny@gmail.com 12-11-81 O+ve
35 Virendra Sethia 8860013164 virendratja@gmail.com 11-04-94
36 Vishal Jain 9888977888 11-04-94
37 Vivek Jain 9810824080 vivek.classic@gmail.com 02-03-76 O+ve