Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 Kamlesha Salecha 9448380738 kamleshkpl@gmail.com 08-01-00 O+
2 Sandeep Bafna 9379777647 sanwalchandjain@gmail.com 30-04-86
3 Kanti Bafna 9741552510 sanwalchandjain@gmail.com 30-01-87
4 Lalit Jeerawala 9481086370 lalitjn123@gmail.com 10-01-00 A+
5 Dinesh Kumar Sancheti 9448680570 tulsipharma.koppal@gmail.com 24-09-68 B+
6 Pankaj Jain 9449261116 pankajcool9886@gmail.com 09-08-86 ab-
7 Bijesh Kumar Sancheti 9986152277 02-10-72 B-
8 Mahesh Kumar Sancheti 9060747135 1899-12-30 B+
9 Gajesh Kumar Sancheti 9945245606 1899-12-30 B+
10 Roopchand Choradia 8792690360 1899-12-30 B+
11 Mahaveer Kumar Srisrimal 9902708102 mahaveerjain022@gmail.com 15-11-87 O+
12 Kamlesha Srisrimal 9449210950 kamleshsrisrimal@yahoo.in 11-01-00 B+
13 Alpesh Srisrimal 9900994546 alpeshjn734@gmail.com 02-01-00 A+
14 Goutam Kumar Jeerawala 9663403080 02-01-73 B+
15 Narendra Kumar Jeerawala 9742031990 02-01-75 B+
16 Darshan R Dhoka 7829217000 darshan2543@gmail.com 01-01-93 O+
17 Rahul R Dhoka 9890063891 rahulrd.jain@gmail.com 07-01-00 B+
18 Mangal Srisrimal 8123687903 mangalsrisrimal2489@gmail.com 24-12-89 O+
19 Hanuman Srisrimal 9036376980 18-03-95
20 Tejraj Bafna 9880204391 jaybafna98@gmail.com 04-04-69
21 Ranjit Bafna 9986914759 05-01-00 B+
22 Pankaj Bafna 9880325717 23-01-00 O+
23 Jitendar Bafna 9448913588 21-01-00
24 Vinod Jeerawala 9902351812 vinodjainkoppal42@gmail.com 09-01-00 B+
25 Mahaveer Kumar Jeerawala 9242132160 05-07-74 O+
26 Pramod Jeerawala 9845579866 pramodmjain@rediffmail.com 17-04-82 O+
27 Praveen Sethiya 9448916161 praveenjain311979@gmail.com 02-01-00 A+
28 Mukesh Chopra 9449851324 mukeshjmba@gmail.com 19-01-00
29 Adarsh Chopra 9449850724 adarsh.pink@gmail.com 18-08-87 ab+
30 Ashok Jeerawala 9448823140 17-07-72 B+
31 Hasamukh Gandhimutha 9448807796 24-08-76
32 Mahendra Jain 9448460627 mahaendrajain1967@gmail.com 20-01-00 AB+
33 Rahul Jeerawala 9916100215 20-05-97
34 Manish Jeerawala 9449775262 05-07-91
35 Sandeep Palgota 9845415551 sandeeppalgota143@gmail.com 03-09-82 bg
36 Nitesh Bagrech 8951600467 nitz67nj@gmail.com 24-01-00
37 Mahaveer Bagrecha 9449030213 15-01-00 O+
38 Praveen Sethiya 9448916161 03-01-79
39 Jaykumar Bafna 7019354955 jay302076@gmail.com 16-01-00
40 Sandeep Bafna 9731262510 kantifancystores@gmail.com 29-01-00
41 Vishal Kumar 9742583230 vishalkothari3230@gmail.com 15-01-00 B+